GORILYA

from the Spanish

gorilya
gorilla

mga gorilya
gorillas

gorilyang bundok
mountain gorilla

pangmababang-lupaing mga gorilya
lowland gorillas

Ang gorilya ay naninirahan sa mga gubat ng Aprika.
The gorilla lives in the jungles of Africa.