“You’re Beautiful” in Tagalog

The Tagalog word for ‘beauty’ is kagandahan.

Ang ganda mo!
You’re beautiful!

Ang ganda mo talaga.
You’re really so beautiful.

Maganda ba siya?
Is she pretty?

Maganda siya.
She’s pretty.

Hindi siya maganda.
She’s not pretty.

Mas maganda ka.
You’re prettier.

Sino ang pinaka-maganda?
Who’s the most beautiful?

Ikaw ang pinaka-maganda.
You’re the most beautiful.

Maganda ba ako?
Am I pretty?

Ikaw ang pinaka-maganda sa kanila.
You’re the most beautiful among them.


Leave a Comment