WIKA

Mga may kaugnayang salita: lengguawahe, salita; sabi, badya, saysay; idyoma, diyalekto

wika
language

sa wikang Ingles
in the English language

inang wika
mother tongue

patay na wika
dead language

Mahalin mo ang iyong sariling wika.
Love your own language.

Ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.

A person who does not love his own language is worse than beast and foul-smelling fish.  (This is a quote often attributed to Filipino national hero José Rizal.)

Salamin ang wika ng natatanging karanasan at pag-iisip ng mga tao, kaya may mga salitang hindi direktang maisasalin sa ibang wika.

Language is a mirror of the particular experiences and thoughts of people, so there are words that cannot be directly translated into other languages.

Sa pagpapahalaga sa ating mga wika, pinangangalagaan din natin ang sarili nating kakanyahan.

At sa pagkatuto ng iba pang wika, nadaragdagan tayon ng mga konseptong hindi katutubo sa atin.