Ask ‘Who’ in Tagalog

Sino?
Who?

Sino ka?
Who are you?

Sino siya?
Who is she?
=Who is he?

Sino ang kasama mo?
Who’s with you?

Sino ang kausap mo?
Who are you talking to?

Sino ang… in conversation tends to sound like Sinong…

Sino ang paborito mong artista?
Who’s your favorite actor/actress?

Sino sa kanila ang gusto mo?
Who among them do you like?

Sino ang may kasalanan?
Who is at fault?
(Whose fault is it?)

Sino ang namatay?
Who died?

Sino ang mas maganda?
Who is prettier?