USO

moda, palasak, kalakaran, ugali, estilo

uso
stylish, in vogue, in fashion

bagong uso
new trend

Ano ang uso?
What’s in fashion?
= What’s in style?

Uso ito ngayon!
This is in vogue these days!

nasa uso
in fashion

nasa uso ulit
in fashion again

Nasa uso pa ba ito?
Is this still in fashion?

wala sa uso
out of fashion

Wala na uso ito.
This is out of style already


pausong salita
trendy word

pinauso
brought into vogue

Ako ang nagpauso nito.
I’m the one who made this fashionable.