ULAP

alapaap; lapulap

ulap
cloud

maulap
cloudy

Humawi ang mga ulap.
The clouds parted.

Bakit manipis ang ulap?
Why is the cloud thin?

May apat na pangunahing anyo ng mga ulap.
There are four primary forms of clouds.

makapal na ulap
thick clouds (cumulus)

sires na ulap
cirrus cloud

malapad na ulap
broad, flat clouds (stratus)

nimbus na ulap
nimbus cloud

mahina ang kaisipan at maulap ang pananaw
weak in thought and cloudy of vision