TOTOÓ

tunay, hindi kasinungalingan, tapat

totoó
true, real, genuine

Totoó ang sinasabi ko.
What I’m saying is true.

Totoong totoo.
Very real.

Totoong malaki ang bahay nila.
It’s true their house is big.

katotohanan
truth

makatotohanan
realistic

nagkatotoo
became real

Misspellings: tutuo, nagkatutuo


A similar Tagalog word is talaga.