TILAOK

talaok ng mga tandang

tilaok
the crowing of a rooster

Tumilaok ang manok.
The chicken crowed.

Tumitilaok ang tandang tuwing umaga.
The rooster crows every morning.

Hinihintay ko ang pagtilaok ng manok.
I’m waiting for the chicken to crow.

Lagi bang tumitilaok ang tandang?
Does the rooster always crow?

Tumitilaok siya ‘pag sikat ng araw.
It crows when the sun rises.

Madaling-araw pa lamang tumitilaok na siya.
It’s still dark in the early hours of the morning when it crows.