TARANTA

di-malaman ang gagawin, magulo ang isip; matulig, matuliro, malito


taranta

confusion, bewilderment

katarantahan
state of confusion, bewilderment

mataranta
to be confused

taratahin
to confuse, baffle, bewilder

Nataranta ako.
I panicked.

Maghanda ka nang maaga para hindi ka mataranta pagdating ng panahon. Prepare early so that you won’t panic when the time comes.