TAPON

tapon
to throw away

Itapon ang basura.
Throw away the garbage.

Huwag mong itapon ang kanin.
Don’t throw away the cooked rice.

Itapon mo ang sarili mo sa hangin.
Throw yourself to the wind.

Itinapon ng unggoy ang pagong sa ilog.
The monkey threw the turtle into the river.


ipatapon
to exile

Pinatapon ng hari ang opisyal.
The king had the official exiled.

itinapon: pinadala sa ibang bansa bilang parusa; idinistiyero