Talking about Names

The Tagalog word for ‘name’ is pangalan.

Ano ang pangalan mo?
What’s your name?

Anong pangalan niya?
What’s his name? = What’s her name?

Anong pangalan ng ate mo?
What’s the name of your older sister?

Anong pangalan ng kuya mo?
What’s the name of your older brother?

Anong pangalan ng kapatid mo?
What’s the name of your younger sibling?

Nakuha mo ba ang pangalan niya?
Were you able to get his/her name?

Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya.
I don’t know what his/her name is.

Bakit hindi mo kinuha ang pangalan niya?
Why didn’t you get his/her name?

Nakalimutan ko ang pangalan niya.
I forgot his/her name.

Tandaan mo ang pangalan niya.
Remember his/her name.

Isulat mo ang pangalan mo.
Write your name.

Isulat mo ang pangalan mo dito.
Write your name here.