TALAMBUHAY

Sinabi ni Alexander Pope na kung ibig ng isang taong makilala ang sangkatauhan, ang tao ang pag-aaralan.

root words: tala (record) and buhay (life)

talambuhay
biography

talambuhay ni Rizal
biography of Rizal

Ano ang talambuhay?
What is a biography?

Ang talambuhay ay kasaysayan ng buhay ng isang tao.
A biography is the history of the life of a person.

Ang talambuhay ay kuwento ng buhay ng isang tao batay sa mga tala at alaala. A biography is a story about the life of a person based on records and memories.

Kung isinulat niya ang kanyang kasaysayan, ito’y tinatawag na sariling talambuhay. If he/she wrote his/her own history, it’s called an autobiography.