Pronouns in Sentences

These are examples of how pronouns are used in Tagalog sentences.

Ako ay pagod.
I am tired.

Ikaw ay nag-iisa.
You are alone.

Siya ay dumating.
He / She arrived.

Kami ay napagod.
We got tired. (not including you)

Kayo ay mga duwag.
You are cowards.

Tayo ay mga nars.
We are nurses. (including you)

Sila ay nagreklamo.
They complained.

Ako ay malungkot.
= Malungkot ako.
I am sad.Ikaw ay masaya.
= Masaya ka.
You are happy.Siya ay mabilis.
= Mabilis siya.
She / He is fast.

Kayo ay mga bata.
= Mga bata kayo.
You are children.

Kami ay naglakbay.
= Naglakbay kami.
We (not including you) traveled.

Tayo ay magkakaibigan.
= Magkakaibigan tayo.
We (including you) are friends.
Sila ay mga Amerikano.
= Mga Amerikano sila.
They are Americans.

The second version of the sentences above is more common is conversation.
For example:

Sila ay mga Amerikano. (grammatically correct, but stilted)
Mga Amerikano sila. (grammatically correct and sounds colloquial)


Leave a Comment