TAGAK

This can refer to several different species of birds.

Isang uri ng ibon na mahaba ang paa.
A type of bird with long feet.

 tagak
seagull

tagak
cattle egret

tagak
heron

tagak
crane

dalawang tagak
two cranes

ang magandang tagak
the beautiful crane

Lumusong sa lawa ang tagak.
The crane descended to the lake.

Bumagsak ang tagak sa lawa.
The crane fell heavily to the lake.