AKO

Ang salitang “ako” ay pamalit sa pangalan o ngalan ng nagsasalita o unang panauhan.

akó
I, me

Ako ay tao.
I am a person.

Mahal mo ako.
You love me.

Ako rin.
Me too.

Ako ba?
Me?
The reference was to me?

Continue reading “AKO”

MO

iyo

mo
your

 ang tatay mo
= ang iyong tatay
your father

ang lapis mo
= ang iyong lapis
your pencil

This Tagalog pronoun mo is used only when the ‘you’ is one person. If more than one person, use ninyo (n’yo).

Continue reading “MO”

SILA

Shorthand: cla

sila
they

Continue reading “SILA”

Pronouns in Sentences

These are examples of how pronouns are used in Tagalog sentences.

Ako ay pagod.
I am tired.

Ikaw ay nag-iisa.
You are alone.

Siya ay dumating.
He / She arrived.

Kami ay napagod.
We got tired. (not including you)

Kayo ay mga duwag.
You are cowards.

Tayo ay mga nars.
We are nurses. (including you)

Sila ay nagreklamo.
They complained.

Continue reading “Pronouns in Sentences”

NATIN

genititve postpositive of atin

Continue reading “NATIN”

SIYA

Commonly pronounced these days as “shah”

siya
he, she, it

Continue reading “SIYA”

KO

This word is a pronoun.

ko
my, I

ang libro ko
= ang aking libro
my book

Continue reading “KO”

ALIN

This is a pronoun.

Alin?
Which?

Continue reading “ALIN”