SUWAPANG

non-standard spelling variation: swapang

suwapang
greedy

suwapang
avaricious

Ang suwapang mo!
You’re so greedy!

Huwag kang swapang.
Don’t be greedy.

suwitik, gahaman, sakim, mapanlamang