SUNDIN

root word: sunod

sunod
follow

sundin
to obey

Sundin ang batas.
Follow the law.

Sundin ang puso mo.
Follow your heart.

Sundin mo ang sabi ko.
Follow what I say.

Sundin mo ang utos nila.
Follow their orders.

Sa pagboto, sundin ang konsyensya.
Follow your conscience when voting.