SINGIT

pagitan, sulok

singit
groin

Huwag mong kamutin ang iyong singit.
Don’t scratch your groin.


isingit
to insert into a small space

Nakisingit ako sa sasakyan kahit puno na ng tao.
I squeezed into the vehicle though it was already full of people.

Isiningit nila ang aytem sa badyet.
They inserted the item into the budget.


singitan: ansalan; lumagay sa pagitan ng dalawang tao o bagay