SILBI

This word is from the Spanish serví.

silbi
service, utility

tagasilbi
server

walang silbi
useless, without utility

Wala kang silbi. 
You’re useless.

nagsilbing inspirasyon
served as inspiration

Anong silbi nito?
Of what use is this?

Manilbi, manilbihan…
To serve…

sinisilbihan
is serving (someone)

Pinagsisilbihan ko ang Diyos.
I am serving God.