Discussing Sex in Tagalog

The Tagalog word for ‘sex’ is pagtatalik but most Filipinos just say seks.

Gusto kitang mahalin. Gusto kong mag-seks.
I want to love you. I want to have sex.

Pwede (na) ba tayong mag-seks?
Can we have sex (already)?

Bakit ayaw mong mag-seks?
Why don’t you want to have sex?

Kung ayaw mong mag-seks…
If you don’t want to have sex…

Hindi kita pipilitin.
I’m not going to force you.

Hindi kita pipiliting mag-seks.
I’m not going to force you to have sex.

Takot ka bang mag-seks?
Are you scared to have sex?

Oo, takot akong mag-seks.
Yes, I’m scared to have sex.

Ayokong magkasakit. Ayokong mabuntis.
I don’t want to get sick. I don’t want to get pregnant.

Gagamit ako ng proteksyon.
I’ll use protection.

Masakit ba? Hihintayin kita.
Does it hurt? I’ll wait for you.

Mag-seks tayo!
Let’s have sex!

Handa ka bang mag-seks?
Are you ready to have sex?

Hindi ako handang mag-seks.
I’m not ready to have sex.

Gusto kong mag-seks dito.
I want to have sex here.

Gusto kong mag-seks sa kusina. Sa kama.
I want to have sex in the kitchen. On the bed.

Gusto mo bang mag-seks sa sahig?
Do you want to have sex on the floor?

Gusto mo bang mag-seks nang nakatayo?
Do you want to have s3x standing up?

Kung masakit, sabihin mo lang.
If it hurts, just say so.

Dahan-dahan. Mas mabilis.
Slowly. Faster.

Konti pa. Tama na.
Just a bit more. Enough.

Ganyan. Ganito.
Like that. Like this.

Masarap ba? Ang sarap.
Does it feel good? It’s so good.