SANGGUNI

itanong, ikonsulta, ihingi ng payo

sangguni
consultation, advice

kasangguni
consultant

isangguni
to consult

sumangguni
to consult

Isangguni mo ang isyung ito sa abugado.
Consult this issue with a lawyer.

Sumangguni ka sa isang eksperto.
Consult an expert.

Sige, sasangguni ako sa isang duktor.
Okay, I’ll consult a doctor.

tagapagsangguni
a person who seeks advice on behalf of another

talasanggunian
list of references
= bibliography<Mga Sanggunian
References

Sangguniang Panlungsod
City Council

Mga Sangguniang Panlungsod
City Councils

Sangguniang Kabataan
Youth Council


Ang aklat ang aking sinasangguni.
The book is what I consult.