Salawikain: Tagalog Proverbs

The Tagalog word for “proverb” is salawikain. Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations!

Nagpapakain ma’t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog.
Si el que invita esta pesaroso, el invitado no se queda satisfecho.

Tagalog proverb: Ang tunay na pag-anyaya, dinadamayan ng hila.
Spanish translation: Quien de veras invita, obliga y arrastra al invitado.
English translation: A sincere invitation is augmented by a pull.

Tagalog proverb: Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
English translation: God helps those who help themselves.

Tagalog proverb: Bago mo sabihin at gawin, makapitong iisipin.
English translation: Before you say and do, think about it seven times.

Tagalog proverb: Kung di ukol, di bubukol.
English translation: If it isn’t related to the matter at hand, it’s irrelevant.

Tagalog proverb: Kung walang tiyaga, walang nilaga.
English translation: Without perseverance, there is no reward.

Tagalog proverb: Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
English translation: When the blanket is short, learn to curl up under it.

Tagalog proverb: Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan.
English translation: When the pot runs over, you need to level the water off.

Tagalog proverb: Kung may isinuksok, may madudukot.
English translation: If you stash away something, you’ll have something to take out.