SAKIM

masakim: maimbot, makamkam, mayamo, maramot, suwapang, ganid

sakim: avaricious, covetous, greedy, selfish

masakimĀ : avaricious, greedy, rapacious, selfish

kasakiman: greed; greedy behavior

Pagbabayaran ng kinabukasan ang kasakiman ng nakaraan.
The future will pay for the selfishness of the past.