SAGI

sagid, pagispis, sagoy, sagiwayway; dahil, tapli, daplis, sagila, adyo, daan, sinsay

sagi
brush against

nasagi
grazed,
brushed against

masagi
to be touched lightly in passing

Ingat. Baka masagi ang damit mo sa kandila.
Careful. Your dress might graze the candle.

Nasagi ang damit ko sa lamesa.
My dress got snagged on the table.

Nasagi ng trak ang kotse.
The truck swiped the car.

sumagi sa isip ko
briefly crossed my mind

Biglang may sumagi sa aking isipan.
Suddenly something crossed my mind.

Ang totoo ay sumagi sa isip ko ang tanong na iyon.
The truth is that question crossed my mind.

naalaala, dumating sa isip, nagunita

Ang unang katanungang sumagi sa isip ko ay bakit nagkaganito. The first question that crossed my mind was why it came to this.