PUYAT

pagkakulang sa tulog, pagka-walang tulog, pagka-di-makatulog

puyat
lack of sleep, insomnia

magpuyat
to stay awake all night

mapagpuyat
prone to staying up late

pagpupuyat
night vigil

puyatin
to keep someone up late at night

Pinuyat ako ng sanggol.
The infant kept me up all night.

Huwag kang magpuyat. Matulog ka nang maaga.
Don’t stay up late. Sleep early.