PUSOY

Similar-looking word: puso (meaning: heart)

pusóy
poker

maglaro ng pusóy
to play poker

Marunong ka bang maglaro ng pusóy?
Do you know how to play poker?

Maglaro tayo ng pusóy. 
Let’s play a game of poker.

Magpusoy tayo!
Let’s play poker!

Nagpusoy sila.
They played poker.


A typing mistake may render puso’y (puso + ay) as pusoy.

For example:

Ang puso ay mahina.
Ang puso’y mahina.
The heart is weak.

X Ang pusoy mahina.