PUSO

Listen to the pronunciation!

puso
heart

taos-puso
sincere

taos-pusong nagpapasalamat
to thank whole-heartedly

pusong mamon
“a heart as soft as chiffon cake”
to be soft-hearted

mula sa puso
from the heart

kapuso
“heart-mate”

tumitibok na puso
a beating heart

Tumitibok ang puso ko dahil sa iyo.
My heart is beating because of you.

napupusuan, napusuan, mapupusuan: become enamored of