PIGIL

hindi ibinibigay ang talagang lakas, kontrolado o supil ang talagang kakayahan

pigil
detention, control, restraint

pigilin
to control, restrain, keep back, hold back

pinigilan
stopped from doing something

Pinigilan nila ako.
They restrained me.

di-mapigil, di mapipigil, hindi mapipigilan
unstoppable

Huwag mong pigilin.
Don’t restrain it.

Huwag mo akong pigilan.
Don’t hold me back. / Don’t restrain me.

Pinigil ko ang aking mga luha.
I controlled my tears.

Kapag pinipigil, lalong nanggigigil.