PATAWARIN

root word: tawad

patawarin
to forgive

Patawarin mo ako.
Forgive me.

Maaari mo ba akong patawarin? 
Can you forgive me?
(more formal sounding)

Puwede mo ba akong patawarin? 
Can you forgive me?
(more colloquial version)

Maaari ba ninyo akong patawarin? 
Can you forgive me?
(when formally addressing more than two people)

Puwede ba ninyo akong patawarin? 
Can you guys forgive me?

Maaari po ba ninyo akong patawarin? 
Can you forgive me?
(when formally addressing one or more elders)

Puwede po ba ninyo akong patawarin? 
Can you forgive me?
(when colloquially addressing one or more elders)

Oo, pinapatawad na kita.
Yes, I forgive you already.
(addressing one person, not an older person)

Paano mapapatawad ang taong walang hangaring mapatawad?
How to forgive someone who doesn’t want to be forgiven?