Study ‘Paruparong Bukid’

This song compares a woman to a mountain butterfly.

TAGALOG SONG LYRICS

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.


Paruparong Bukid
Mountain Butterfly

paruparo
butterfly

bukid
mountain

lipad
to fly

lilipad-lipad
flitting about

sa gitna ng daan
in the middle of the road

manggas
sleeve

pagaspas
flapping (of wings)

mananalamin
to look in the mirror