PARABULA

This word is from the Spanish parábola, which is ultimately from the Greek language.

parabula
parable

Ang Luma at Bagong Tipan ay punung-puno ng mga parabula.
The Old and New Testaments are full of parables.

mga parabulang ikinuwento ni Hesus
parables told by Jesus


Ano ang parabula?

What is a parable?

Ang salitang parabula ay buhat sa salitang Griyego na parabole. Ito’y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin.

Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng din ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay.

Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi nagbibigay ng malalim na kahulugan; ang binibigyan ng dim ay aral sa kuwento.


Pagkakaiba ng Parabula at Pabula

Difference between Parable and Fable

Di tulad ng pabula, ang parabula ay gumagamit ng tao bilang mga tauhan. Kung ito’y gumagamit ng hayop, sila’y nananatili sa kani-kanilang kaanyuan.


Mga Halimbawa ng Parabula

Examples of Parables

Ang Mabuting Samaritano
The Good Samaritan

Ang Publiko at ang Pariseo
The Pharisee and the Publican

Ang Lagalag na Anak
The Prodigal Son