PAMILYA

This word is from the Spanish familia.

pamilya
family

malaking pamilya
= pamilyang malaki
large family

Mahalaga ang pamilya.
Family is important.

ang pamilya ko
= ang aking pamilya

my family

Kasama ko ang aking pamilya ngayong Pasko.
I am with my family this Christmas.

Kamusta ang pamilya mo?
How’s your family? (casual)

Kamusta po ang pamilya ninyo?
How’s your family? (to older people)

Ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa. 
The family is the greatest treasure of a country.

Ang pamilya ay ang pinakamaliit na sangay ng lipunan.
The family is the smallest unit of society.