Pag-ibig ng Ina (Love of a Mother)

The poet wrote these Tagalog verses as part of a longer poem dedicated to his dear mother who had passed away.


PAG-IBIG NGĀ  INA

Ang puso ni ina’y kaban ng paglingap,
May dalawang tibok na karapat-dapat,
Ang isa’y kay ama, kay amang mapalad
At ang isa nama’y sa amin nalagak.

Noong nabubuhay ang ina kong irog
Ang kanyang pagkasi’y samyo ng kampupot,
Ang lakas ng puso’y parang nag-uutos
Na ako, kaylan ma’y huwag matatakot…

Pagibig ni ina ang siyang yumari
Ng magandang bahay na kahilihili,
At nawag sa palad na katangitangi.

Timtimang umirog! Hanggang sa libinga’y
Dala ang pagkasing malinis, dalisay,
Dala ang damdaming kabanalbanalan.


Written by the Filipino poet Pascual de Leon in the early 20th century.