NOO

bahagi ng mukha sa pagitan ng mata at buhok

noo
forehead

halik sa noo
kiss on the forehead

malapad na noo
broad forehead

nakakunot ang noo
with forehead creased

ang noong makintab
the shiny forehead

ang noong Pilipino
the Filipino forehead

taas-noo
forehead-high
(head proudly held high)
= Filipino pride


This is not related to the word noon, which also has the noong word formation.