Greetings for the New Year

Happy New Year in Tagalog

Wish your Filipino friends a Happy New Year in Tagalog!

The traditional Filipino new year’s greeting is Manigong Bagong Taon, which literally means A Prosperous New Year. Below you can find different Tagalog greetings that you can write on cards for the New Year or even say as a toast on New Year’s eve.

Kasiyahan, Katuwaan at Tawanan sa Bisperas ng Bagong Taon!
Fun, Merriment and Laughter on New Year’s Eve!

Kapayapaan, Kasaganahan at Kasiyahan sa Bagong Taon!
Peace, Prosperity and Happiness in the New Year!

Tuloy ang Saya sa Bagong Taon!
The Fun Continues in the New Year!

Isang Magandang Kinabukasan Para sa Ating Lahat
A Beautiful Tomorrow For All of Us

 

Bagong Pag-asa, Bagong Simula, Mas Maraming Kasiyahan… Manigong Bagong Taon! New Hope, New Beginning, Greater Joys… Happy New Year!

Mas Maraming Tagumpay at Kasiyahan Para sa Iyo sa Bagong Taon
More Success and Joy to You in the New Year (to a person not older than you)

Nawa’y Mapuno ng Kasiyahan ang Ating Bagong Taon
May Our New Year Be Full of Joy (formal Tagalog phrase)

Nawa’y Magdala ng Kasiyahan at Tagumpay ang Bagong Taon sa Inyo
May the New Year Bring You Happiness and Success (formal to one or more person)

Kapayapaan at Pagsasama ang Nais Ko Para sa Inyong Pamilya. Manigong Bagong Taon!
I Wish Your Family Peace and Togetherness. Happy New Year! (addressed to a family)

Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo sa darating na taon o kailanman.

My love for you will not change in the coming year or ever. (romantic, to one person)