Examples of Tagalog Sentences (Months)

Use sa to say “in (a particular month).”

Sa susunod na buwan.
Next month.

Pupunta ako sa Espanya sa Marso.
I’m going to Spain in March.

Anong buwan ngayon?
What month is it now?

Abril na ba?
Is it April already?

Marso pa rin.
It’s still March.

Marso pa lang.
It’s only just March.

petsa
calendar date

Anong petsa ngayon?
What’s today’s date?

Ika-lima ng Mayo.
The fifth of May.

Ika-apat ng Hulyo.
Fourth of July.

Magsasara ba ang mga paaralan sa Mayo?
Will schools close in May?