Mga Tayutay (Figures of Speech)

Ang tayutay ay isang pampanitikang paraan ng pagpapahayag na ginagamitan ng mga salitang labas sa patitik na kahulugan upang maging marikit, maharaya at makasining ang pagpapahayag.

Mga Uri ng Tayutay

Types of Figure of Speech

 
pagtutulad
simile

pagwawangis
metaphor

pagsasatao
personification

pagmamalabis
hyperbole

 
pag-uyam
sarcasm

pagpapalit-saklaw
synecdoche

paghihimig
onomatopoeia

pagtanggi
litotes

The Tagalog word for ‘poetry’ is panulaan or simply tula (‘poem’).

malayang taludturan
free verse

mga salik ng tula
elements of a poem

sukat
meter

tugma
rhyme

kagandahan / kariktan
beauty

Ang tayutay ay maaaring isang patalinghagang anyo ng pagpapahayag na lumilikha ng larawan o ito ay isang patiwas na anyo ng pagpapahayag na nagbubunga ng tanging bisa.

Ang pagtutulad o simili (simile sa Ingles) at ang pagwawangis (metaphor sa Ingles) ay mga pinakagamiting tayutay.