MAYO

Mayo
= May

 

unang araw ng Mayo
first day of May

  ika-lima ng Mayo
  Fifth of May = Cinco de Mayo

 

Maligayang Ika-Lima ng Mayo!
Happy Cinco de Mayo!

 

buwan ng Mayo
month of May

sa buwan ng Mayo
in the month of May

Kailan sa Mayo?
When in May?

sa unang araw ng Mayo
on the first day of May

sa unang Martes ng Mayo
on the first Tuesday of May

sa susunod na Mayo
next May

While Labor Day is observed in the United States on the first Monday in September, in the Philippines it is celebrated on May 1.

Araw ng Manggagawa
Day of Workers

 

Flores de Mayo
“Flowers of May” – a Philippine festival