MARALITA

root word: dalita

dalitâ
extreme poverty

máralitâ
indigent

ang mga maralita
the extremely poor

Lumolobo ang bilang ng mga maralita sa Pilipinas.
The number of the extremely poor in the Philippines is ballooning.

maralitang taga-lungsod
urban poor

Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lungsod (KPML)
Congress of Unity of the Urban Poor

karalitaan
misery, poverty

The more common Tagalog word for ‘poor’ is mahirap, which also means ‘difficult.’