MANG

shortened form of mamà (katawagan sa lalaking may edad)

mamà
term referencing a man

Nakakatakot ‘yung mamà sa kanto.
The man on the corner is scary.

Nakakatuwa ‘yung pananalita ng mamà.
The man’s way of speaking is amusing.

Mamang Sorbetero
Mr. Ice-Cream Man

Mamang Kartero
Mr. Postman


The word is used in reference to relatively older men.


Mang: relatively informal “Mister” used in front of first names

Mang Tomas
“Mister Thomas”

A first name is always used after Mang.


Related word: manong