MANDURUGAS

mandurugas: crook, swindler, con man


Mainam ang pera sa pagbili ng mga pangangailangan ngunit ang pagiging mandurugas ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Money is suitable for buying what one needs but being greedy is the root of all evil.

Related words: mandaraya, manloloko