Bagong Taon (New Year’s Poem)

Bagong Taon (New Year) is a short Tagalog poem from the early 20th century.

BAGONG TAON

Hindi ko matalos kung ang aking puso’y
Magbabagong taón sa pagkasiphayo,
Ako’y naririto’t ikaw ay malayo
Na animo’y buwang sa aki’y nagtago.

Inaasahan ko ng̃ buong pag-asa
Na ikaw sa aki’y sadyang lumimot na,
Kung magkakagayo’y iyong makikita
Ang maputlang bangkay sa gitna ng̃ dusa.

Ako, sakali mang iniwan sa hirap
Ay nagsasaya rin kahit sa pang̃arap,
Sapagka’t nais ko na iyong mamalas
Na ako’y marunong magdalá ng̃ palad.

At sa pagpasok ng̃a ng̃ bagong taon mo
Ay pawang ligaya ang hinahang̃ad ko
Na iyong tamuhin sa buhay na ito
Kahit pang̃arap daw ang lahat sa mundo.