LINGA

This word has at least two different, unrelated meanings. The first is a verb. The second is a food item.


luminga: look around (by turning the head)

luminga, lumilinga

Sa aming pamamahinga, napalinga ako sa paligid na para sa akin noo’y masungit at mapanganib. Unti-unti kong natuklasan ang tunay na mukha ng hinaharap naming paghamon mula sa kalikasan, hindi pagbangga at paglukob ang…


Scientific name(s): Sesamum orientale Linn.; Sesamum indicum Linn.; Sesamum triboliatum Mill.  

lingá
sesame

lingá
sesame seeds

Palitao
Palitaw topped with grated coconut, white sugar, and sesame seeds

Toasted lingá is used as a topping in the Filipino rice delicacy called palitaw.

Lingá is mentioned in the folk song Bahay Kubo.