LIHIS

This is not that common a word.

lihis
devious, incorrect

lumihis
to swerve, deviate, stray

lihisan
to avoid, to divert

palihisin
to divert, to deflect

para malihis ang atensyon ng mga tao
in order to divert the attention of people

future tense: lilihis


MGA KAHULUGAN SA TAGALOG

lihis: iba, bago, bumago

lihis: mali, di-tuwid, lisya, linsad, hidwa, sinsay