LAKIP

sama, kasama, kakabit

lakip
enclosure

kalakip
enclosed, included

lakipan
to enclose with, include

kalakip ang orihinal
with the original included

Lakipan ng $100 ang iyong aplikasyon.
Enclose $100 with your application.

Nilakipan ko ng panalangin ang aplikasyon.
I included a prayer in the application.