LAGPAS

lampas, tagpas

lagpas
surpassed

lagpas
go beyond the limit

lumagpas sa isang libo
went beyond one thousand

nalagpasan
to overtake

Nalagpasan niya ako.
He/She overtook me.

Nalagpasan ko sila.
I overtook them.

malagpasan
to be able to overtake

Baka malagpasan nila ako. 
They might be able to overtake me.

Nilagpasan ni Bonds ang rekord ni Babe Ruth.
Bonds overtook Babe Ruth’s record.

Paano nila nalagpasan ang krisis?
How were they able to survive the crisis?

mapapalagpas
will allow, let pass