LAGNAT

Kahulugan sa Tagalog: temperatura ng katawan na mas mainit sa karaniwan

lagnat
fever

May lagnat ka ba?
Do you have a fever?
(casual)

May lagnat po ba kayo?
Do you have a fever?
(to older people)

Nilalagnat ako.
I’m “fevering.”
I have a fever.

Nilagnat ako.
I had a fever.

mataas na lagnat
high fever

Huwag kang magpa-ambon. Baka lagnatin ka.
Don’t get caught in the drizzle. You might come down with a fever.

A slight fever is called a sinat.