LAGANAP

laganap
widespread

laganap
general, common

lumaganap
to spread around

ang paglaganap ng sakit
the spread of disease

Laganap ang diborsyo sa Amerika.
Divorce is widespread in America.

Paano lumaganap ang Islam sa ibang bansa?
How did Islam spread in other countries?