KUNG

kapag, pag, sa sandaling…, sakaling…

kung
if

kung
in the case that

kung hindi
if not

kundi
otherwise, except

Kung gusto mo, sasamahan kita.
If you want, I’ll go with you.

kung sa bagay
as a matter of fact

Hindi ko alam kung tama ka.
I don’t know if you’re right.


paano kung…
what if…

Paano kung hindi sila sumipot?
What if they don’t show up?


Notice the use of kung in the following sentence:

Alam mo ba kung ano ito?
Do you know what this is?

Kung nasaan ka
Where you are