KULTURA

This word is from the Spanish cultura (meaning: culture).

kultura
culture

kultura ng Pilipinas
culture of the Philippines

kultura ng mga Pilipino
culture of the Filipinos

kulturang Pilipino
Filipino culture

Mayaman ang ating bansa sa kultura.
Our country is rich with culture.

The native Tagalog word for ‘culture’ or ‘civilization’ is kalinang√°n, but it is not as widely used as kultura.


mga katutubong tradisyon
native traditions

mga kaugaliang Pilipino
Filipino customs

ibang-tao
other people; outsider

hindi ibang-tao
not an outsider; “one of us”

pakikitungo 
social amenities

pakikibagay
conforming

pakikisama
adjusting, getting along

pakikipagpalagayang-loob
mutual trust

pakikiisa
fusion, oneness, complete trust